Choinka szkolna

1 lutego, w godz. od 16.00 do 20.00 w Szkole Podstawowej w Gozdowie odbyła się zabawa choinkowa.

Na początku pani Dyrektor powitała zaproszonych gości: p. Jolantę Lewandowską – Sekretarza Gminy Gozdowo oraz p. Jolantę Gutowską – choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej, wszystkich Rodziców z przewodniczącą Rady Rodziców p. Małgorzatą Smoleńską na czele, Radę Pedagogiczną i pracowników naszej szkoły, uczniów oraz wszystkich przybyłych gości.  Powitała również zespół MOTIF, który zadbał o oprawę muzyczną i artystyczną uroczystości.

Następnie pani Dyrektor podsumowała działania poczynione w szkole w ciągu minionego półrocza.

W I półroczu  roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie uczyło się 372 uczniów w 18 oddziałach.   Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani za I półrocze. Klasy, które osiągnęły najwyższą średnią to: Vc – 4,57,  IV – 4,45, VIIIb – 4,32,  VIIa – 4,30 i VIb – 4,26

70 uczniów z klas IV – VIII (ze średnią powyżej 4,75) otrzyma odznakę wzorowego ucznia na poniedziałkowym apelu, a 7 wychowanków z klas VII i VIII, za średnią ocen powyżej 5,0, otrzyma Stypendium Wójta Gminy, są to następujące osoby:  Zdunowska Wiktoria -5,21,  Świerczewski Karol – 5,21,  Kaczorowski Tomasz – 5,21,   Kaczorowski Jerzy – 5,14,  Przybułek Anna – 5,14,  Pytelewska Anna – 5,07,  Lewandowska Gabriela – 5,29     

Uczniowie naszej szkoły zgłębiają wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania, angażując się w pracę wielu kół przedmiotowych i tematycznych, np. koła ekologicznego, naukowego, Ligi Ochrony Przyrody, Kół tanecznych, Koła Przyjaciół Biblioteki, Koła wokalno-instrumentalnego, teatralnego, papieroplastycznego, należą do Szkolnego Klubu Europejskiego,  Szkolnego Koła Wolontariatu, drużyny harcerskiej i gromady zuchowej, doskonalą umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych, tańcząc w zespole ludowym czy grając w Młodzieżowej  Orkiestrze Dętej. Rozwijają swoje umiejętności sportowe uczestnicząc w zajęciach SKS w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

W szkole zaczyna działać bardzo prężnie Szkolne Koło Wolontariatu, coraz więcej osób angażuje się i „pozytywnie wkręca” w pomaganie innym, z czego bardzo się cieszymy. Z akcji, prowadzonych w ostatnim czasie w naszej szkole przez Szkolne Koło Wolontariatu, Samorząd Uczniowski, drużynę harcerską i gromadę zuchową należy wymienić:

– zbiórkę pieniędzy dla chorej Lenki,

– akcję – Paczka na kresy,

– zbieranie karmy dla zwierząt do schroniska w Płocku i w Gozdowie,

– udział w zbiórce żywności w Płocku,

– uświetnienie spotkania wigilijnego dla emerytów i kół gospodyń w gminie,

– kolędy i jasełka dla  pensjonariuszy w Kolczynie,

– uczestniczenie w spotkaniu  z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i osobami samotnymi.

– W naszej szkole odbyła się również zbiórka środków czystości dla pensjonariuszy
w Kraszewie, a zebrane słodycze, które też przynosili nasi uczniowie i rodzice, zostały przekazane do Domu Dziecka w Szczutowie

– Wzięliśmy ponadto  udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – z inicjatywy pana przewodniczącego Dariusza Śmigielskiego i radnego Sławomira Szemborskiego po raz pierwszy wielka orkiestra zagrała w Gozdowie. Działanie to spotkało się z wielkim zainteresowaniem i  pozytywnym odzewem. Zbiórka WOŚP na terenie gminy Gozdowa przyniosła 17 tysięcy.

W akcje wolontariackie włączają się nie tylko wolontariusze, ale  również cała społeczność szkolna, włącznie z rodzicami i osobami zupełnie niezwiązanymi z naszą szkołą – za co wszystkim serdecznie pani Dyrektor podziękowała.

5 grudnia przypada  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, w tym dniu  w Sierpcu – honorowy tytuł SUPER WOLONTARIUSZA 2019 za całoroczną pracę wolontariacką na rzecz osób potrzebujących zdobył  FILIP BĘDZIKOWSKI – uczeń klasy VIIa.

            Jednym z nadrzędnych zadań szkoły jest odkrywanie potencjału uczniów, umożliwianie im prezentowania wiedzy, promowania siebie i szkoły w różnych konkursach na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, województwa czy kraju. Wdrażaliśmy to zadanie, dzięki temu wielu uczniów odniosło sukcesy. Pani dyrektor powiedziała o najbardziej prestiżowym konkursie, tj. konkursie kuratoryjnym tematycznym pod hasłem: Zbrodnia Katyńska. Pamięć
i prawda. Do etapu wojewódzkiego tegoż konkursu zakwalifikowała się uczennica kl. VIIb – Gabriela Lewandowska, uczennicę przygotowywała pani Danuta Smolińska, przed  Gabrysią etap wojewódzki, który odbędzie się 4 marca.   Ostatnim sukcesem były wyniki sportowe, zarówno chłopcy jak i dziewczynki w powiatowych zawodach halowej piłki nożnej zajęli
I miejsce, uczniów przygotował p. Piotr Lemanowicz.

Jak co roku, tak i w tym  wzięliśmy udział w powiatowym konkursie zbiórki surowców wtórnych, jako szkoła zajęliśmy II miejsce w kategorii makulatura i III miejsce  w kategorii baterie. W nagrodę otrzymaliśmy mikrofony bezprzewodowe, mikroporty oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Głównym celem w naszej pracy z dziećmi jest dbałość o bezpieczeństwo uczniów oraz wysoki poziom nauczania i doposażenie szkoły w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Od 15 października 2019r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” w ramach działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”. Gmina Gozdowo otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.032.633zł.

Projekt dotyczy podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w obszarach: technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Uczniowie zostali objęci wsparciem psychologa, pedagoga oraz logopedy, wezmą również udział w zajęciach warsztatowych- wyjazdowych z informatyki, przyrody i języka angielskiego.

Dzięki wdrożeniu tak dużego projektu szkoła została doposażona w sprzęt potrzebny do realizacji zajęć informatyczno-robotycznych (zestawy lego mindstroms, zestaw robotów
i laptopów do realizacji zajęć z robotyki). Ponadto  w pomoce dydaktyczne oraz monitory interaktywne zostały doposażone pracownie: językowa,  matematyczna, fizyczno-chemiczna, biologiczno-geograficzna i logopedyczna. W ramach środków z projektu troje nauczycieli podjęło studia podyplomowo, a szesnaścioro wzięło udział w kilkudniowych szkoleniach.

Projekt będzie realizowany do 31.07.2021.

Kolejny projekt, który będzie realizowany w naszej szkole to
 „MISJA: PROGRAMOWANIE – podregion płocki”

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z gminą Gozdowo.  Okres trwania Projektu: 01.09.2019 – 30.06.2021. Skierowany jest on do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów i uczennic klas I-III. Jego celem jest zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania podstaw programowania. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała sprzęt o wartości 9662,04:

– 6 robotów edukacyjnych Photom

– 2 maty edukacyjne,

– 12 tabletów Huawei

– 6 gier Scottie G0! EDU.

            Po przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczania podstaw programowania (co nastąpi w październiku 2020 roku), rozpocznie się realizacja zajęć z uczniami.

Kolejny projekt, w którym bierzemy udział jako szkoła partnerska to  „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpca, Płocka oraz powiatu sierpeckiego”. W ramach tego projektu
10 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje uczestnicząc w darmowych szkoleniach.

W 2019 roku we współpracy z Gminą Gozdowo realizowaliśmy projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach Projektu przeszkolonych zostało 168 osób od 25 roku życia, w tym osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności i powyżej 65 roku życia. Uczestnicy projektu wzięli udział w jednym
z modułów szkoleniowych: Rodzic w internecie, albo Kultura w sieci.

Dzięki temu projektowi szkoła otrzymała 12 laptopów. W tym miejscu pani Dyrektor podziękowała wszystkim rodzicom i mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział
w szkoleniach.

Dzięki realizowanemu w szkole programowi zajęć profilaktycznych i współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do szkoły zakupiony został mikrofon bezprzewodowy, trąbka dla zespołu instrumentalnego oraz miasteczko rowerowe.

Dzięki zaangażowaniu pana Wójta oraz przychylności sołectwa Gozdowo, otrzymaliśmy środki na zakup mebli do pracowni językowej, która zacznie funkcjonować
po feriach zimowych.

Czekamy również na podpisanie umowy w celu podłączenia Szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). W zakres Koncepcji OSE wchodzi podłączenie Szkoły do usługi bezpiecznego dostępu do Internetu o przepływności 100 Mb/s wraz z instalacją przełącznika sieciowego.

Od kilku lat uczestniczymy w projekcie UMIEM  PŁYWAĆ, dzięki któremu uczniowie klas I- III nabywają  podstawowe umiejętności pływania.

      Działania prowadzone na terenie szkoły oraz realizacja wszystkich programów, planów, projektów, konkursów odbywa się z udziałem całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, wspaniałej współpracy z rodzicami oraz ogromnej życzliwości i zrozumieniu ze strony Organu Prowadzącego,
z panem Wójtem Dariuszem Kalkowskim na czele, możemy realizować postawione sobie zadania, które służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Pani dyrektor serdecznie podziękował za wszelkie działania, wszelkie dobro i wsparcie.

Podziękowała również rodzicom za wspaniałą współpracę. Podkreśliła, iż wielokrotnie już przekonaliśmy się, że zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie rodziców naszych uczniów. W  I półroczu  rodzice zaangażowali się w przygotowanie Wieczoru Andrzejkowego, Mikołajek szkolnych dla dzieci, wsparli nas w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dzisiejszej choinki.

            Po wystąpieniu przyszedł czas na popisy taneczne naszych uczniów. Jako pierwszy wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej pod kierunkiem choreograf p. Jolanty Gutowskiej, kolejną grupą występującą były uczennice przygotowane przez p. Joannę Placek, które pokazały swoje umiejętność w tańcu z szarfami. W dalszej części zaprezentowała  się grupa taneczna kl. I-III „Gwiazdeczki”, uczennice zatańczyły dwa tańce pod kierunkiem
p. Agnieszki Biernackiej i Beaty Świerczewskiej. Uroczystość umiliły Cheerleaderki pod kierunkiem p. Małgorzaty Garkowskiej. Na zakończenie wystąpiła para taneczna Maja i Kacper Czosnowscy, którzy zaprezentowali tańce towarzyskie.

            W trakcie zabawy choinkowej odbyło się mnóstwo konkursów i konkurencji, które przygotowane zostały przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego p. Ewę Jęczarek – Dzikowską, Joannę Wadowską i Katarzynę Bielicką. Wybrano również króla i królową balu, a zostali nimi: Oskar Kowalczyk – uczeń kl. Va i Lidia Sadowska – uczennica IIIa.

            Przez całe 4 godziny ciasta i napoje serwowali rodzice w przygotowanej kawiarence
(z pysznymi ciastami upieczonymi przez nauczycieli), można było również spróbować pachnących zapiekanek, frytek czy waty na patyku.

            Ten sobotni, choinkowy wieczór minął wszystkim bardzo przyjemnie. Królowały tańce, piękne stroje, smakowitości i dobra muzyka!

Może Ci się również spodoba