Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Gozdowie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego;
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo;

Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie możliwa jest zmiana kontrastu
i zmiana wielkości czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lidia Malinowska
 • E-mail: sekretariat@sp.gozdowo.eu
 • Telefon: 242762191

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
 • Adres: K. Gozdawy 21
 • E-mail: sekretariat@sp.gozdowo.eu
 • Telefon: 242762191

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie zajmuje budynek położony przy ulicy Krystyna Gozdawy 21. Szkoła posiada kilka wejść,  podjazd do szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych znajduje  się od strony Publicznego Przedszkola. Brak jest możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje budynku. Budynek posiada jedną  toaletę dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się przy sali gimnastycznej.