REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 • Kształt Samorządu
 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoł
 2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 3. Głównymi organami Samorządu Uczniowski są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu.
 • Przewodniczący Samorządu
 1. Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV – VIII, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Rady Samorządu.
 2. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
 3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 4. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.
 5. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu ucznió
 • Członkowie Samorządu
 1. Samorząd Uczniowski składa się z uczniów klas IV – VIII wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.
 2. W skład Samorządu Uczniowskiego oprócz Przewodniczącego wchodzą 2 osoby z klas IV – VIII, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach.
 3. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest na jeden rok szkolny, w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
 4. Wybory Samorządu Uczniowskiego odbywają się w 4-ym tygodniu września danego roku.
 5. Wybory Samorządu Uczniowskiego są prowadzone pod nadzorem nauczycieli pełniących obowiązki opiekunów Samorządu.
 6. Członkami Samorządu Uczniowskiego mogą zostać jedynie uczniowie szkoły.
 7. W przypadku uzasadnionej rezygnacji członka Samorządu Uczniowskiego przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Samorząd.
 8. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie z klas IV – VIII.
 9. Członkowie Samorządu Uczniowskiego są głównym organem wykonawczym Samorządu.
 10. Samorząd Uczniowski podejmuje decyzje większością głosó
 11. Rada Samorządu Uczniowskiego na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Samorządu Uczniowskiego i podaje ten podział do wiadomości Opiekuna.
 • Opiekun Samorządu
 1. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu Uczniowskiego.
 2. Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
 3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu Uczniowskiego.
 4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.
 • Zebrania Samorządu
 1. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu.
 2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu Uczniowskiego.
 3. Samorząd Uczniowskiego ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
 4. Samorząd Uczniowski ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).
 • Inne postanowienia
 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 3. Samorząd Uczniowski upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.
 4. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
 5. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkół.
 6. Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Samorząd.

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za podejmowane zadania.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.
 • Podtrzymywanie tradycji.
 • Włączenie rodziców w sprawy szkoły.
 • Wyzwalanie pomysłowości uczniów.
 • Integracja uczniów.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Ewa Jęczarek-Dzikowska, Joanna Wadowska, Katarzyna Bielicka