ŚRÓDROCZNA I ROCZNA OCENA ZACHOWANIA UCZNIA – REGULAMIN

 1. W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie (począwszy od klasy IV) obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.
 2. Ocenianie zachowania uczniów klas IV – VIII opiera się na systemie punktowym:
 • uczeń na początku każdego półrocza roku szkolnego otrzymuje kredyt w wysokości 110 punktów, który odpowiada ocenie dobrej, w ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania;
 • uczeń zdobywa dodatkowe punkty dodatnie podejmując działania pozytywne;
 • uczeń może otrzymać punkty ujemne w przypadku prezentowania zachowań negatywnych;
 • oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego półrocza;
 • kryterium wystawienia oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia;
 • punkty dodatnie i ujemne oblicza wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i nagan wpisanych przez nauczycieli;
 • opinie o uczniu powinny być wpisywane systematycznie w trakcie całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny;
 • w przypadku czynu o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej, czynu zagrażającego zdrowiu lub życiu oraz w innych skrajnie negatywnych sytuacjach zasada punktacji może zostać pominięta;
 • uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia;
 • uczeń ukarany dwoma upomnieniami Dyrektora Szkoły może otrzymać na dane półrocze co najwyżej poprawną ocenę zachowania;
 • otrzymanie trzech upomnień Dyrektora Szkoły w półroczu powoduje zastosowanie konsekwencji jak w przypadku nagany;
 • Istnieje możliwość odstępstwa od przyjętych zasad oceny zachowania w szczególnych przypadkach. Są to: zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość, nerwice,
  – udokumentowane zaświadczeniem lekarskim lub opinią/orzeczeniem właściwej poradni.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według skali punktowej, z zastrzeżeniem 12:

zachowanie ilość punktów maks. pkt. ujemnych
wzorowe 200 pkt. i więcej do 10 pkt.
bardzo dobre 151 – 199 pkt. do 20 pkt.
dobre 110 – 150 pkt.
poprawne 80 – 109 pkt.
nieodpowiednie 50 – 79 pkt.
naganne poniżej 50 pkt.
Lp. ZACHOWANIA  POZYTYWNE
przyznawane każdorazowo
Liczba
punktów
DK.01 Konkurs szkolny I miejsce +20
II miejsce +15
III miejsce +10
udział +5
DK.02 Konkurs gminny (rejonowy, powiatowy, międzyszkolny) I miejsce +30
II miejsce +25
III miejsce +20
wyróżnienie (IV, V) +15
udział +10
DK.03 Konkurs wojewódzki, ogólnopolski III miejsce +40
III miejsce +35
III miejsce +30
wyróżnienie (IV, V) +25
udział +20
DK.04 reprezentowanie szkoły poza jej murami (udział w imprezach: 11 listopada, zamyślenia itp.) +20
DK.05 inicjatywa własna ucznia (np.: przygotowanie lekcji wychowawczej, referatu) od +5 do +15
DK.06 zaangażowanie w przeprowadzoną w szkole akcję ekologiczną, na cele charytatywne od +5 do +10
DK.07 zaangażowanie i aktywny udział w dożynkach +40
DK.08 zaangażowanie i aktywny udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych (np.: Dzień Nauczyciela, rajdy, jubileusz gminny, święto szkoły, apele, obsługa sprzętu nagłaśniającego itp.) od +5 do +10
DK.09 przyjście do szkoły w stroju galowym w wyznaczone święta (początek i zakończenie roku szkolnego, uroczystości wskazane przez dyrektora lub wychowawcę) +5
DK.10 zaangażowanie i aktywny udział w imprezach klasowych +5
DK.11 praca na rzecz szkoły, promocja szkoły (np.: artykuł do gazetki, wydawanie folderu i inne) +10
DK.12 praca na rzecz klasy (np.: dyżury, gazetki, akcje i imprezy klasowe) +5
DK.13 przestrzeganie regulaminów szkolnych, wyjść na przerwy, do kina, teatru, wycieczek klasowych i szkolnych +5
DK.14 pomoc nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły +5
DK.15 odpowiedzialne reagowanie w trudnych sytuacjach, przeciwstawianie się przejawom agresji i innym niewłaściwym zachowaniom +10
DK.16 dbałość o estetykę otoczenia (np.: prace porządkowe w klasie, na terenie szkoły) +5
DK.17 inne pozytywne zachowania (godne pochwały i naśladowania), nieujęte w poprzednich punktach – według uznania nauczyciela (+komentarz) +5
Lp. ZACHOWANIA  POZYTYWNE
przyznawane jednorazowo – raz w półroczu
Liczba
punktów
DJ.01 przynależność do organizacji (np.: ZHP, SKW, PCK, LOP oraz tańce, orkiestra, ministranci, chór, koło teatralne itp.) +10
DJ.02 reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym +30
DJ.03 efektywne pełnienie funkcji w szkole (np.: Samorząd Uczniowski, Wolontariat) od +5 do +20
DJ.04 efektywne pełnienie funkcji w klasie (np.: przewodniczący, skarbnik) od +5 do +20
DJ.05 praca na rzecz szkoły (np.: praca w bibliotece, świetlicy, redagowanie gazetki itp.) +10
DJ.06 systematyczne uczestnictwo w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych (np.: UKS, SKS, kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze) – co najmniej 60% obecności +10
DJ.07 nienaganne pełnienie funkcji dyżurnego szkolnego +5
DJ.08 wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość +15
DJ.09 postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą +15
DJ.10 brak godzin nieusprawiedliwionych +10
DJ.11 punktualność, brak spóźnień +5
DJ.12 postawa promująca kulturę słowa i zachowania, koleżeńskość +10
DJ.13 sumienność, poczucie odpowiedzialności (dotrzymywanie ustalonych terminów, rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań) +10
DJ.14 okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły +5
DJ.15 udzielanie pomocy kolegom w nauce na terenie szkoły pod opieką nauczycieli świetlicy, biblioteki lub innego nauczyciela systematycznie +20
sporadycznie +5
DJ.16 zbiórka makulatury – na koniec półrocza

(wychowawca zbiera informacje)

do 50 kg +5
od 51 do 100 kg +10
powyżej 100 kg +15
DJ.17 zbiórka nakrętek – na koniec półrocza

(wychowawca zbiera informacje)

mniej niż 5 kg +5
od 5 do 10 kg +10
powyżej 10 kg +15
DJ.18 zbiórka baterii – na koniec półrocza

(wychowawca zbiera informacje)

mniej niż 5 kg +5
od 5 do 10 kg +10
powyżej 10 kg +15
Lp. ZACHOWANIA  NEGATYWNE
przyznawane każdorazowo
Liczba
punktów
UK.01 przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (+komentarz) –5
UK.02 żucie gumy w czasie lekcji –5
UK.03 niewykonywanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły, bierna postawa ucznia na lekcji (np.: brak notatek na lekcji, nie wykonywanie ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego itp.) od –5 do –15
UK.04 podważanie i komentowanie poleceń nauczyciela na lekcji –5
UK.05 brak podpisu rodziców (opiekunów) pod wpisaną informacją –5
UK.06 brak kultury osobistej, kultury słowa, wulgaryzmy, nieodpowiednie gesty –10
UK.07 kłamstwo, oszustwo, niedotrzymanie obietnic wobec nauczyciela, celowe wprowadzanie nauczyciela w błąd od –5 do –15
UK.08 niewywiązywanie się z obowiązków klasowego dyżurnego –5
UK.09 odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej konfliktów –5
UK.10 ściąganie, odpisywanie lekcji podczas przerw –5
UK.11 brak obuwia zmiennego –5
UK.12 zakłócanie spokoju na korytarzach, zwlekanie z wyjściem na przerwy, przebywanie bez potrzeby w toaletach, w stołówce i w szatni (+komentarz) –5
UK.13 nieodpowiednie zachowanie w czasie wyjść klasowych i imprez szkolnych od –10 do –30
UK.14 zaśmiecanie otoczenia (w tym pozostawienie bałaganu w klasie) –5
UK.15 samowolne opuszczenie budynku i obejścia szkoły –5
UK.16 samowolne oddalenie się od (opuszczenie) grupy na wycieczce –10
UK.17 zbiorowe wagary –20
UK.18 ucieczka z lekcji, każda godzina lekcyjna nieusprawiedliwiona –5
UK.19 każde spóźnienie –1
UK.20 nieoddanie w terminie np.: usprawiedliwienia, zgody, pieniędzy na wycieczkę, wypełnionych formularzy lub innych dokumentów szkolnych –5
UK.21 nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej – koniec roku szkolnego –10
UK.22 podrobienie podpisu rodzica, fałszowanie zwolnienia itp. –20
UK.23 brak odświętnego stroju w wyznaczonych dniach (np.: uroczystości szkolne, egzamin) –5
UK.24 niestosowny wygląd w szkole (nieodpowiednia fryzura, makijaż, pomalowane paznokcie, włosy, zbyt ekstrawagancki ubiór, noszenie nieodpowiedniej biżuterii itp.) –10
UK.25 niewłaściwe zachowanie podczas apelu lub uroczystości szkolnej (+komentarz) –10
UK.26 zachowanie w szkole lub podczas wycieczek szkolnych zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych osób (+komentarz) od –20 do –50
UK.27 aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły –20
UK.28 ubliżanie koledze lub koleżance (zaczepki fizyczne np.: plucie, popychanie, podstawianie nóg itp.) od –5 do –15
UK.29 grożenie, zastraszanie (znęcanie się fizyczne lub psychiczne, przezywanie) od –20 do –50
UK.30 używanie telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw między zajęciami –10
UK.31 wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w szkole z udziałem innych osób, bez ich zgody –15
UK.32 rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli, pracowników i uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych), słowne lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych od –20 do –100
UK.33 bójka uczniowska, udział w bójce (gdy nie można ustalić winnego) –20
UK.34 zorganizowana przemoc, prowokowanie kolegów do złych uczynków –40
UK.35 umyślne zniszczenie czyjejś własności (np.: plecaka, zeszytu, ubrań) od –20 do –50
UK.36 kradzież, przywłaszczenie (nieoddanie przywłaszczonej rzeczy), wyłudzanie pieniędzy –50
UK.37 dewastacja szkoły, umyślne zniszczenie, zabrudzenie mienia szkoły od –20 do –50
(+zwrot kosztów)
UK.38 stwarzanie zagrożenia poprzez przynoszenie do szkoły i (lub) używanie niebezpiecznych przedmiotów, materiałów i substancji od –20 do –50
UK.39 posiadanie i (lub) stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) od –50 do –100
UK.40 brak poszanowania dla symboli narodowych, religijnych i szkolnych –30
UK.41 nagana wychowawcy –20
UK.42 nagana Dyrektora Szkoły (+komentarz o ocenie nieodpowiedniej) –50
UK.43 interwencja policji lub sądu –100
UK.44 inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) (+komentarz) –5