INNOWACJE
realizowane w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
w roku szkolnym 2021/2022

 • „Z modlitwą różańcową odwiedzamy kościoły naszego dekanatu” –  Mariola Wasiołek
Pierwszy przystanek miał miejsce w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie. Spotkanie 9 kwietnia rozpoczęli od modlitwy różańcowej ,którą poprowadziły Julia Kowalkowska i Maja Wysocka uczennice klasy VIIIb.
Następnie gospodarz parafii zaprosił uczniów do zwiedzania świątyni. Ksiądz Proboszcz Stanisław Opolski w roli przewodnika spisał się doskonale. Interesująco opowiedział historię kościoła, pokazał miejsca, których na co dzień nie odwiedzają wierni.
Uczniowie byli w zakrystii i na ambonie, a nawet na chórze. Dowiedzieli się dużo ciekawych rzeczy o obrazach i tablicach znajdujących się na ścianach kościoła. Potem był słodki poczęstunek i wymiana informacji kto i ile zapamiętał.
23 kwietnia w Wigilię Miłosierdzia Bożego odwiedziliśmy kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie jako nasz drugi przystanek w realizacji innowacji pedagogicznej.
Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, a po niej zwiedzaliśmy świątynię. Tutaj też spotkaliśmy przesympatyczną Panią, która opowiedziała nam troszeczkę o kościele, jej patronach i historii świątyni.
Potem przeszliśmy aleją procesyjną wokół kościoła. Ponieważ była piękna pogoda, usiedliśmy na ławeczkach na mały poczęstunek. Potem spacerkiem udaliśmy się na miejscowy cmentarz.
Po powrocie wstąpiliśmy jeszcze do kościoła na krótką modlitwę i zadowoleni wróciliśmy do swoich domów.

INNOWACJE
realizowane w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
w roku szkolnym 2020/2021

 • „Łamigłówki szkolnej główki” –  Katarzyna Korpolińska

Zajęcia mają na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów poprzez naukę gier umysłowych, jak: szachy, sudoku, krzyżówki, rebusy i łamigłówki oraz gry planszowe. Ważnym celem zajęć jest, aby młodzi gracze potrafili przyjmować sukcesy i porażki oraz wyrabiali w sobie umiejętność zdrowej rywalizacji. Zajęcia te mają też na celu wspomóc jedną z najważniejszych percepcji, jaką posiada człowiek, to jest umiejętność rozwoju myślenia. Gry umysłowe są pomocne w przyswajaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju twórczego, logicznego, analitycznego myślenia.

 • „Mali Ekolodzy” – program edukacji ekologicznej – p.Beata Świerczewska

Celem zajęć jest przyswojenie i pogłębienie świadomości podejmowania działań ekologicznych przez uczniów w ich życiu codziennym w szkole i rodzinnym domu.

 • „Zajęcia rozwijające czytelniczo- plastyczne” – Iwona Pawłowska

Założeniem innowacji  jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw społecznych dziecka, a także rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności.

 •  „Poznaję, obserwuję, badam …” – koło naukowe – p. Mariola Kopka

Innowacja ma na celu wzbudzenie i pogłębianie przyrodniczych zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych w formie koła naukowego. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Jego zadaniem jest usamodzielnienie pracy ucznia w procesie kształcenia, rozwinięcie twórczej inwencji i zachęcenie go do podejmowania nowych inicjatyw. Aby proces nauczania przyniósł pożądane  efekty, a przede wszystkim był ciekawy dla ucznia, zajęcia będą  miały charakter obserwacyjny i doświadczalny. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień z zakresu chemii i fizyki, które są trudne, często abstrakcyjne, „obciążone” dodatkowo specyficznym nazewnictwem substancji, zjawisk oraz przemian. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie ich wyników i sformułowanie wniosków pozwolą na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć, umożliwią angażowanie w proces poznawczy wszystkich zmysłów, co ułatwi zrozumienie
i zapamiętanie zagadnień. Takie zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżą dzieciom proste metody badawcze, zapoznają je „od kuchni” z podstawami fizyki i chemii, a także wyposażą w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 • „I ty możesz zostać dobrym matematykiem” – p. Anna Zdziarska

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-metodycznym z zakresu edukacji matematycznej.

Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Innowacja ma  rozwijać zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Obliczenia matematyczne rozwijają dodatkowo umiejętności wypowiadania, czytania i pisania. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

 •  „Ortografia do mnie trafia” – p. Anna Dąbrowska

Innowacja adresowana jest do wszystkich uczniów w zespole klasowym. Działania objęte innowacją będą wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie i bogacąc o różnorakie gry oraz zabawy z wykorzystaniem pomocy ortograficznych przygotowanych specjalnie dla danej grupy uczniów. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii na drugim etapie kształcenia.

 • „Czytanie i pisanie zawsze modne” – p. Małgorzata Jagodzińska

Głównym celem innowacji jest budowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury, popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte działania mają na celu: wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, polubienie przez dzieci czytania, rozwijanie wyobraźni oraz wskazywanie uczniom piękna i wartości książek, czasopism czy blogów literackich, zachęcenie do twórczości literackiej.

 • „Kojarzę i pamiętam…” – p. Mariola Kopka

Innowacja  polega na  wprowadzeniu i zastosowaniu różnych mnemotechnik np. łańcuchowa metoda skojarzeń, zakładkowa metoda zapamiętywania: zakładki „obrazkowe”, rymowanki liczbowe, rzymski pokój, czyli zakładki mieszkaniowe; zakładki alfabetyczne, akronimy, akrostychy, metody pozwalające zapamiętać wzory fizyczne, nazwy związków chemicznych itp. W wyniku działalności innowacyjnej uczniowie będą stosowali poznane techniki pamięciowe do lepszego zapamiętywania wielu zagadnień z fizyki i chemii. W ten sposób będą potrafili przyswoić, trwale zapamiętać i wykorzystać zdobytą podczas lekcji wiedzę.

Innowacje realizowane w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie

 1. ,,Szachy miarą intelektu’’ – kl. III a ; realizujący – p. Katarzyna Korpolińska
 2. ,,Kto czyta – ten wie’’ – kl.II ; realizujący – p. Iwona Pawłowska
 3. ,,Poznaj swój kraj’’ – kl. II ; realizujący – p. Iwona Pawłowska
 4. ,,Mali Ekolodzy’’ – Program edukacji ekologicznej – kl. I b; realizujący- p.Beata Świerczewska
 5. ,,Wykorzystanie obrazu i wyrazu w procesie kształcenia umiejętności językowych’’ – kl. IVa, IVb; realizujący – p. Dorota Lewandowska
 6. ,,Wykorzystanie filmu i piosenki w procesie kształcenia umiejętności językowych’’- kl. VIa, VIb, VIc; realizujący – p. Dorota Lewandowska
 7. Koło naukowe „Poznaję, obserwuję, badam…” – kl. VI-VII; realizujący – p. Mariola Kopka

Od 1 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Gozdowie wdrożone zostały innowacje pedagogiczne. Kurator Oświaty dokonał wpisu wdrożonych w szkole innowacji pedagogicznych do Rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 • „Kto czyta, nie błądzi” – to innowacja, której celem jest zachęcenie do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć. Polega na tym, że codziennie klasa zaczyna zajęcia z nauczycielem wprowadzającym innowację od wysłuchania fragmentu książki czytanej przez nauczyciela (ok. 20 minut).

Przewidywane efekty:
Wzrost kompetencji językowych uczniów (poprawa poziomu rozumienia czytanych tekstów i poleceń, umiejętność wypowiadania się, wzmocnienie motywacji do nauki, wzbogacenie zasobu słów, rozwój potencjału intelektualnego uczniów).

 • „Myślenie jest w cenie”  ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez kontakt z matematyką w czasie zabawy, rozwiązywania łamigłówek, zadań logicznych, ciekawych zadań tekstowych i problemów matematycznych. Innowacja przewiduje cykliczne spotkania, na których uczniowie będą poznawać matematykę i dyskutować o jej przydatności w życiu. Uczniowie przygotują się do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć nauk matematycznych oraz odkryją wpływ matematyki na życie codzienne. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy ułatwi uczniom 
  w przyszłości uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym, pełnym sytuacji nowych, nieznanych, często skomplikowanych.

Przewidywane efekty:
Innowacja „Myślenie jest w cenie” stanie się inspiracją dla uczniów do rozwijania logicznego myślenia, zainteresowań i zdolności matematycznych. Wpłynie korzystnie na aktywność poznawczą uczniów, ich postawę twórczą, koncentrację, emocje, motywację. Stworzy możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzi ciekawość dzieci i chęć do nauki. Ukształtuje w nich poczucie własnej wartości, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Uświadomi uczniom, że edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.

 • „Mali Ekolodzy” – innowacja ma na celu dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekologicznych, wykształcenie umiejętności mądrego korzystania z zasobów natury, rozumienia mechanizmów zjawisk przyrodniczych, kształtowania postaw proekologicznych oraz wyrobienia u dzieci świadomości przyrodniczej. Do minimum ograniczone są metody podające na rzecz metod poszukujących, aktywnych, badawczych, opartych na samodzielnej pracy uczniów.

Przewidywane efekty:
Realizacja programu ma nauczyć dzieci szacunku do przyrody, ukazać, jak ważnym elementem w życiu każdego człowieka jest otaczająca go natura. Ma także rozwinąć sprawność umysłową, fizyczną, wzmocnić poczucie własnej wartości i własnych możliwości. Działania w środowisku i dla środowiska mają ukształtować taką jednostkę, która nie będzie bezmyślna, samolubna i konsumpcyjna wobec przyrody, która będzie działała zgodnie z etyką ekologiczną.

 • „Klub Miłośników Sudoku” – innowacja ma na celu naukę doskonalenie sposobów i metod rozwiązywania SUDOKU. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i koncentracji bez stresu i konsekwencji. Aby motywować do ćwiczenia i rozwiązywania SUDOKU co miesiąc wyłaniany będzie klasowy mistrz SUDOKU.

Przewidywane efekty:
Rozwój zdolności dedukcyjnych; zwiększenie spostrzegawczości, koncentracji, jasności myślenia; poprawa pamięci a w efekcie uczenie myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego, co przełoży się na wyniki w nauce.

 • „Be cool – read in school” („Bądź fajny – czytaj w szkole”) – głównym celem innowacji jest doskonalenie techniki czytania w języku angielskim poprzez wdrożenie uczniów do regularnego czytania. Każda lekcja języka angielskiego rozpoczyna się 5 minutowym czytaniem, w pierwszej kolejności przez nauczyciela, a następnie przez chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli języka angielskiego z innych szkół. Początkowo będą to bajki, a w miarę realizowania zamierzonych celów, treści będą coraz trudniejsze. Przewidywane jest również nagrywanie przez uczniów własnego czytania (np. w domu) i odtworzenie w klasie.

Przewidywane efekty:
Uczniowie potrafią poprawnie czytać i rozumieją ogólny kontekst czytanego tekstu. Samodzielnie wyszukują treści, które chcą przeczytać, (także przed klasą), pokonując tym samym wstyd przed mówieniem w obcym języku.

Od 1 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Gozdowie wdrożone została kolejna innowacja pedagogiczna „Szachy – miarą intelektu”.

 • „Szachy – miarą intelektu”  innowacja ma na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. Ponadto ma wspomagać jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek, czyli rozwój myślenia. Może pomóc uczniom w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego myślenia. Głównym zadaniem zajęć szachowych jest przekazanie początkującym szachistom zasad gry w szachy.

Przewidywane efekty:
Umiejętność gry w szachy. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Wdrażanie do wytrwałej pracy oraz przestrzegania zasad gry „fair play”. Umiejętność rozwiązywania problemów na drodze logicznego dochodzenia do rozwiązania.