INNOWACJE
realizowane w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
w roku szkolnym 2020/2021

 • „Łamigłówki szkolnej główki” –  Katarzyna Korpolińska

Zajęcia mają na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów poprzez naukę gier umysłowych, jak: szachy, sudoku, krzyżówki, rebusy i łamigłówki oraz gry planszowe. Ważnym celem zajęć jest, aby młodzi gracze potrafili przyjmować sukcesy i porażki oraz wyrabiali w sobie umiejętność zdrowej rywalizacji. Zajęcia te mają też na celu wspomóc jedną z najważniejszych percepcji, jaką posiada człowiek, to jest umiejętność rozwoju myślenia. Gry umysłowe są pomocne w przyswajaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju twórczego, logicznego, analitycznego myślenia.

 • „Mali Ekolodzy” – program edukacji ekologicznej – p.Beata Świerczewska

Celem zajęć jest przyswojenie i pogłębienie świadomości podejmowania działań ekologicznych przez uczniów w ich życiu codziennym w szkole i rodzinnym domu.

 • „Zajęcia rozwijające czytelniczo- plastyczne” – Iwona Pawłowska

Założeniem innowacji  jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw społecznych dziecka, a także rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności.

 •  „Poznaję, obserwuję, badam …” – koło naukowe – p. Mariola Kopka

Innowacja ma na celu wzbudzenie i pogłębianie przyrodniczych zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych w formie koła naukowego. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Jego zadaniem jest usamodzielnienie pracy ucznia w procesie kształcenia, rozwinięcie twórczej inwencji i zachęcenie go do podejmowania nowych inicjatyw. Aby proces nauczania przyniósł pożądane  efekty, a przede wszystkim był ciekawy dla ucznia, zajęcia będą  miały charakter obserwacyjny i doświadczalny. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień z zakresu chemii i fizyki, które są trudne, często abstrakcyjne, „obciążone” dodatkowo specyficznym nazewnictwem substancji, zjawisk oraz przemian. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie ich wyników i sformułowanie wniosków pozwolą na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć, umożliwią angażowanie w proces poznawczy wszystkich zmysłów, co ułatwi zrozumienie
i zapamiętanie zagadnień. Takie zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżą dzieciom proste metody badawcze, zapoznają je „od kuchni” z podstawami fizyki i chemii, a także wyposażą w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 • „I ty możesz zostać dobrym matematykiem” – p. Anna Zdziarska

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-metodycznym z zakresu edukacji matematycznej.

Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Innowacja ma  rozwijać zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Obliczenia matematyczne rozwijają dodatkowo umiejętności wypowiadania, czytania i pisania. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

 •  „Ortografia do mnie trafia” – p. Anna Dąbrowska

Innowacja adresowana jest do wszystkich uczniów w zespole klasowym. Działania objęte innowacją będą wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie i bogacąc o różnorakie gry oraz zabawy z wykorzystaniem pomocy ortograficznych przygotowanych specjalnie dla danej grupy uczniów. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii na drugim etapie kształcenia.

 • „Czytanie i pisanie zawsze modne” – p. Małgorzata Jagodzińska

Głównym celem innowacji jest budowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury, popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte działania mają na celu: wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, polubienie przez dzieci czytania, rozwijanie wyobraźni oraz wskazywanie uczniom piękna i wartości książek, czasopism czy blogów literackich, zachęcenie do twórczości literackiej.

 • „Kojarzę i pamiętam…” – p. Mariola Kopka

Innowacja  polega na  wprowadzeniu i zastosowaniu różnych mnemotechnik np. łańcuchowa metoda skojarzeń, zakładkowa metoda zapamiętywania: zakładki „obrazkowe”, rymowanki liczbowe, rzymski pokój, czyli zakładki mieszkaniowe; zakładki alfabetyczne, akronimy, akrostychy, metody pozwalające zapamiętać wzory fizyczne, nazwy związków chemicznych itp. W wyniku działalności innowacyjnej uczniowie będą stosowali poznane techniki pamięciowe do lepszego zapamiętywania wielu zagadnień z fizyki i chemii. W ten sposób będą potrafili przyswoić, trwale zapamiętać i wykorzystać zdobytą podczas lekcji wiedzę.

Innowacje realizowane w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie

 1. ,,Szachy miarą intelektu’’ – kl. III a ; realizujący – p. Katarzyna Korpolińska
 2. ,,Kto czyta – ten wie’’ – kl.II ; realizujący – p. Iwona Pawłowska
 3. ,,Poznaj swój kraj’’ – kl. II ; realizujący – p. Iwona Pawłowska
 4. ,,Mali Ekolodzy’’ – Program edukacji ekologicznej – kl. I b; realizujący- p.Beata Świerczewska
 5. ,,Wykorzystanie obrazu i wyrazu w procesie kształcenia umiejętności językowych’’ – kl. IVa, IVb; realizujący – p. Dorota Lewandowska
 6. ,,Wykorzystanie filmu i piosenki w procesie kształcenia umiejętności językowych’’- kl. VIa, VIb, VIc; realizujący – p. Dorota Lewandowska
 7. Koło naukowe „Poznaję, obserwuję, badam…” – kl. VI-VII; realizujący – p. Mariola Kopka

Od 1 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Gozdowie wdrożone zostały innowacje pedagogiczne. Kurator Oświaty dokonał wpisu wdrożonych w szkole innowacji pedagogicznych do Rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 • „Kto czyta, nie błądzi” – to innowacja, której celem jest zachęcenie do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć. Polega na tym, że codziennie klasa zaczyna zajęcia z nauczycielem wprowadzającym innowację od wysłuchania fragmentu książki czytanej przez nauczyciela (ok. 20 minut).

Przewidywane efekty:
Wzrost kompetencji językowych uczniów (poprawa poziomu rozumienia czytanych tekstów i poleceń, umiejętność wypowiadania się, wzmocnienie motywacji do nauki, wzbogacenie zasobu słów, rozwój potencjału intelektualnego uczniów).

 • „Myślenie jest w cenie”  ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez kontakt z matematyką w czasie zabawy, rozwiązywania łamigłówek, zadań logicznych, ciekawych zadań tekstowych i problemów matematycznych. Innowacja przewiduje cykliczne spotkania, na których uczniowie będą poznawać matematykę i dyskutować o jej przydatności w życiu. Uczniowie przygotują się do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć nauk matematycznych oraz odkryją wpływ matematyki na życie codzienne. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy ułatwi uczniom 
  w przyszłości uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym, pełnym sytuacji nowych, nieznanych, często skomplikowanych.

Przewidywane efekty:
Innowacja „Myślenie jest w cenie” stanie się inspiracją dla uczniów do rozwijania logicznego myślenia, zainteresowań i zdolności matematycznych. Wpłynie korzystnie na aktywność poznawczą uczniów, ich postawę twórczą, koncentrację, emocje, motywację. Stworzy możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzi ciekawość dzieci i chęć do nauki. Ukształtuje w nich poczucie własnej wartości, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Uświadomi uczniom, że edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.

 • „Mali Ekolodzy” – innowacja ma na celu dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekologicznych, wykształcenie umiejętności mądrego korzystania z zasobów natury, rozumienia mechanizmów zjawisk przyrodniczych, kształtowania postaw proekologicznych oraz wyrobienia u dzieci świadomości przyrodniczej. Do minimum ograniczone są metody podające na rzecz metod poszukujących, aktywnych, badawczych, opartych na samodzielnej pracy uczniów.

Przewidywane efekty:
Realizacja programu ma nauczyć dzieci szacunku do przyrody, ukazać, jak ważnym elementem w życiu każdego człowieka jest otaczająca go natura. Ma także rozwinąć sprawność umysłową, fizyczną, wzmocnić poczucie własnej wartości i własnych możliwości. Działania w środowisku i dla środowiska mają ukształtować taką jednostkę, która nie będzie bezmyślna, samolubna i konsumpcyjna wobec przyrody, która będzie działała zgodnie z etyką ekologiczną.

 • „Klub Miłośników Sudoku” – innowacja ma na celu naukę doskonalenie sposobów i metod rozwiązywania SUDOKU. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i koncentracji bez stresu i konsekwencji. Aby motywować do ćwiczenia i rozwiązywania SUDOKU co miesiąc wyłaniany będzie klasowy mistrz SUDOKU.

Przewidywane efekty:
Rozwój zdolności dedukcyjnych; zwiększenie spostrzegawczości, koncentracji, jasności myślenia; poprawa pamięci a w efekcie uczenie myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego, co przełoży się na wyniki w nauce.

 • „Be cool – read in school” („Bądź fajny – czytaj w szkole”) – głównym celem innowacji jest doskonalenie techniki czytania w języku angielskim poprzez wdrożenie uczniów do regularnego czytania. Każda lekcja języka angielskiego rozpoczyna się 5 minutowym czytaniem, w pierwszej kolejności przez nauczyciela, a następnie przez chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli języka angielskiego z innych szkół. Początkowo będą to bajki, a w miarę realizowania zamierzonych celów, treści będą coraz trudniejsze. Przewidywane jest również nagrywanie przez uczniów własnego czytania (np. w domu) i odtworzenie w klasie.

Przewidywane efekty:
Uczniowie potrafią poprawnie czytać i rozumieją ogólny kontekst czytanego tekstu. Samodzielnie wyszukują treści, które chcą przeczytać, (także przed klasą), pokonując tym samym wstyd przed mówieniem w obcym języku.

Od 1 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Gozdowie wdrożone została kolejna innowacja pedagogiczna „Szachy – miarą intelektu”.

 • „Szachy – miarą intelektu”  innowacja ma na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. Ponadto ma wspomagać jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek, czyli rozwój myślenia. Może pomóc uczniom w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego myślenia. Głównym zadaniem zajęć szachowych jest przekazanie początkującym szachistom zasad gry w szachy.

Przewidywane efekty:
Umiejętność gry w szachy. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Wdrażanie do wytrwałej pracy oraz przestrzegania zasad gry „fair play”. Umiejętność rozwiązywania problemów na drodze logicznego dochodzenia do rozwiązania.