Dzień bez plecaków w klasach I-III

W ramach działalności Samorządu Szkolnego i ogłoszonego „Dnia bez plecaków”, w dniu 4 kwietnia 2022r. uczniowie klas młodszych przynieśli do szkoły podręczniki i przybory szkolne w nietypowych nosidełkach.
Były torby, torebki, walizki, pojemniki na ciasteczka, pojemniki na narzędzia itp.
A oto efekty pomysłowości naszych uczniów.

Walentynki w naszej szkole

Po powrocie z ferii zimowych uruchomiona została w nasze szkole, przez Samorząd Szkolny, Poczta Walentynowa. Uczniowie z klas I-III mogli wrzucać przez 2 dni do skrzynki – kartki walentynkowe. Do zabawy włączyło się bardzo dużo dzieci. Uczniowie „wysłali: ponad 200 kartek. Najwięcej „walentynek” wysłała klasa Ia – ponad 60. Drugie miejsce zajęła klasa IIIa, a trzecie klasa IIa.
Poczta Walentynowa została przekazana do każdego ucznia indywidualnie przez dziewczynki z klasy II, które wcieliły się w role amorków.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w zabawie i wychowawczyniom poszczególnych klas młodszych za zaangażowanie w przedsięwzięcie Samorządu.

Mądrości krówki Łaskotki

Dzień Pluszowego Misia

Święto dyni

Samorząd Uczniowski klas I-III działający przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie

Opiekun: Agnieszka Biernacka

Samorząd Uczniowski jest jedną z organizacji, która w istotny sposób wpływa na życie szkoły.

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować życiem ludzi w sposób demokratyczny. Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole.

Dlatego właśnie już od najmłodszych lat przygotowujemy uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu.

  Regulamin Samorządu Uczniowskiego klas I-III

Postanowienia ogólne:

 • W szkole działa „ Samorząd Uczniowski klas I – III”.
 • „ Samorząd Uczniowski klas I-III” tworzą uczniowie klas I – III.
 • Do organów „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III” należą:
  a) rada „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III”,
  b) samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III”

Wszyscy uczniowie klas I – III należą do „ Samorządu uczniowskiego klas I-III”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

 • Radę „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III” ( przewodniczącego i 2 zastępców ) wybierają uczniowie klas I, II i III w demokratycznym głosowaniu pod koniec września.
 • Kadencja rady trwa 1 rok szkolny.
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III”, współpracując z opiekunem Samorządu Szkolnego klas IV-VII i wybranymi nauczycielami.
 • Przewodniczący klas I – III biorą udział w zebraniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Samorządu Uczniowskiego klas I-III” na własnych zebraniach.

Kompetencje „Samorządu Uczniowskiego klas I-III”

 • „ Samorząd Uczniowski klas I-III” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły Radzie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunowi.
 • „ Samorząd Uczniowski klas I-III” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Postanowienia końcowe

 Regulamin „ Samorządu Uczniowskiego klas I-III” musi być zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII i Statutem Szkoły.

Plan pracy  Samorządu Uczniowskiego klas I-III na rok szkolny 2021/2022

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III.

Cele szczegółowe: 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gozdowie.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Założenia :

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
 • Organizacja konkursów.

Formy realizacji:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
 • Aktualizacja gazetki szkolnej.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I-III.

Metody pracy:

 • Rozmowa, dyskusja, pogadanka
 • Praktycznego działania
 • Wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego
 • Ekspresji twórczej

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Termin realizacji

Forma realizacji

Wrzesień

·       Organizacja zebrania dla trójek klasowych kl. I-III (przedstawicieli wytypowanych do SU).

·       Wybór aktywu SU.

·       Zapoznanie z zasadami pracy w ramach SU.

·       Rozmowa na temat organizacji Dnia Chłopaka we własnych klasach.

·       Włączenie się w realizację zadań SU w miarę potrzeb i możliwości.

Październik

·       Udział w przygotowaniu Święta Edukacji Narodowej – dla naszych nauczycieli i pracowników szkoły.

·        Przygotowanie upominków dla pierwszaków w postaci zakładek.

Listopad

·       Rozmowa na temat klasowych imprez andrzejkowych.

·       Aktualizacja gazetki na górnym korytarzu szkoły.

Grudzień

·       Mikołajkowe niespodzianki z okazji „Mikołajek”.

·       Opłatek Samorządu Uczniowskiego klas I-III

·       Aktualizacja gazetki na górnym korytarzu szkoły.

Styczeń

·       Przeprowadzenie konkursu „Bezpieczne ferie zimowe”

·       Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego klas I-III za I semestr.

Luty

·       ,,Walentynkowe niespodzianki” – uruchomienie poczty walentynkowej.

·       Turniej Śniegowego Bałwanka lub bal karnawałowy

Marzec

·       Rozmowa na temat organizacji  Dnia Kobiet w swoich klasach. Muzyczna dedykacja dla pań podczas przerw.

·       Przygotowanie imprezy z okazji Dnia Wiosny.

Kwiecień

·       Aktualizacja gazetki na górnym korytarzu szkoły.

·       Dzień dobrego humoru – prezentacja przez wybranych uczniów dowcipów i żartów o tematyce szkolnej podczas przerw.

Maj

·       Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji święta mam.

·       Klasowe prezentacje podczas przerw piosenek o mamie.

Czerwiec

·        Podsumowanie rocznej pracy Samorządu Uczniowskiego klas I-III.

·       Zakończenie roku szkolnego.