Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  1.  
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

Podstawa prawna: 
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
Wiosenna przerwa
świąteczna
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Egzamin ósmoklasisty 24 maja 2022r. (wtorek – język polski) 25 maja 2022r. (środa – matematyka)

26 maja 2022r. (czwartek – język angielski)

Podstawa prawna:
 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.

 Podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
7. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY:

Rok 2021

1 listopada  (poniedziałek) Wszystkich Świętych
11 listopada  (czwartek) Święto Niepodległości
25 grudnia  (sobota)  Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (niedziela) Boże Narodzenie (drugi dzień)

Rok 2022

1 stycznia  (sobota) Nowy Rok,
6 stycznia  (czwartek) Trzech Króli
17 kwietnia  (niedziela) Wielkanoc
18 kwietnia  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (niedziela) Święto Pracy
3 maja  (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
16 czerwca  (czwartek) Boże Ciało

Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i   Samorządu  Uczniowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 12 czerwca 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1093)w ciągu roku szkolnego może być 8 dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

  • 15 października 2021r.(piątek)
  • 12 listopada 2021r.(piątek)
  • 7 stycznia 2022r. ( piątek)
  • 2 maja 2022r. (poniedziałek)
  • 24 maja 2022r. (wtorek – egzamin)
  • 25 maja 2022r. (środa – egzamin)
  • 26 maja 2022r. (czwartek – egzamin)
  • 17 czerwca 2022r. (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami wolnymi od zajęć opiekuńczo-wychowawczych

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI W DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ 
DYDAKTYCZNYCH – 2021/2022

l.p.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Imię i nazwisko nauczyciela dyżurującego

1. 14 października 2021r. (czwartek)
godz. 650 -1115
 godz. 1115 -1530

Katarzyna Korpolińska
Małgorzata Mrozowicz

2. 15 października 2021r. (piątek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Michał Jankowski
Piotr Lemanowicz

3. 12 listopada 2021r. (piątek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

 Katarzyna Bielicka
Iwona Pawłowska

4.  23 grudnia 2021r. (czwartek)
godz. 650 -1115
 godz. 1115 -1530

Agnieszka Biernacka
Beata Świerczewska

5. 24 grudnia 2021r. (piątek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530
6. 27 grudnia 2021r. (poniedziałek)
godz. 650 -1115
 godz. 1115 -1530

Danuta Smolińska
Ewa Adamczyk

7. 28 grudnia 2021r. (wtorek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Bogumiła Żurawska
Małgorzata Jagodzińska

8. 29 grudnia 2021r. (środa)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Anna Jemioła
Mariola Wasiołek

9. 30 grudnia  2021r. (czwartek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Barbara Szczypecka
Dorota Lewandowska

10. 31 grudnia  2021r. (piątek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Krystyna Robakiewicz
Ewa Jęczarek-Dzikowska

11. 7 stycznia 2022r. (piątek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Mariola Kopka
Anna Zdziarska

12. 14 kwietnia 2022r. (czwartek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Anna Kwiatkowska
Krzysztof Wojtas

13. 15 kwietnia 2022r. (piątek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Joanna Wadowska
Małgorzata Garkowska

14. 19 kwietnia 2022r. (wtorek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Krzysztof  Zdziarski
Joanna Placek

15. 2 maja 2022r. (poniedziałek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Joanna Ludwicka
Barbara Gapińska

16. 17 czerwca 2022r. (piątek)
godz. 650 -1115
godz. 1115 -1530

Anna Dąbrowska
Monika Marciniak

1. Informujemy, że dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.
2. W w/w dniach, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach opiekuńczo –wychowawczych.