Organizacja zajęć od 1 września 2021r.

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gozdowie od 1 września 2021r. w formie stacjonarnej

 1. Szkoła pracuje w godzinach od 6.50 do 15.30.

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 3. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły.

1) Uczniowie klas I – wejście główne szkoły, uczniowie korzystają z szafek szatniowych

2) Uczniowie klas II, III – dotychczasowe wejście do szatni (wyznaczone boksy dla kl. IIa i IIb, IIIa i IIIb)

4) Uczniowie kl. IVb i Va i Vb dotychczasowe wejście do szatni (wyznaczone boksy dla kl. IVb i Va i Vb)

5) Uczniowie kl. IVa, VIa, VII a,b,c i VIII a,b,c – wejście od strony dawnego gimnazjum

 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz
  w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

 2. Uczniowie zasłaniają nos i usta wchodząc do szkoły i przebywając w przestrzeni wspólnej.

 3. Zdejmują maseczki dopiero w klasie siedząc w ławce.

 4. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczone do minimum możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami.

 5. Uczniowie klas I-III przebywają na piętrze – stare skrzydło szkoły posiadają wyznaczone stałe sale, w których będą odbywały się lekcje z wyjątkiem wychowania fizycznego oraz zajęć informatycznych:

Klasa Ia – sala nr 16

Klasa Ib – sala nr 26

Klasa IIa – sala nr 19

Klasa IIb – sala nr 27

Klasa IIIa – sala nr 18

Klasa IIIb – sala nr 17

Uczniowie:

Klasa IVa – sala nr 21 wejście od strony gimnazjum

Klasa IVb – sala nr 12 piętro nowe skrzydło szkoły

Klasa Va – sala nr 11 piętro nowe skrzydło szkoły

Klasa Vb – sala nr 3 parter nowe skrzydło szkoły

Klasa VIa – sala nr 10 piętro nowe skrzydło szkoły

Klasa VIIa – sala nr 7 parter nowe skrzydło szkoły

Klasa VIIb – sala nr 6 parter nowe skrzydło szkoły

Klasa VIIc – sala nr 1 parter nowe skrzydło szkoły

Klasa VIIIa – sala nr 9 piętro nowe skrzydło szkoły

Klasa VIIIb – sala nr 14 piętro nowe skrzydło szkoły

Klasa VIIIc – sala nr 21a wejście od strony gimnazjum

 1. Uczniowie przerwy spędzają na korytarzu przy swojej sali lekcyjnej pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.

 2. Nauczyciel w klasach I – III może organizować przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

 3. Uczniowie klas IIIa i IIIb przerwy spędzają na korytarzu przy akwarium.

 4. Uczniowie mający zajęcia w sali informatycznej oraz sali gimnastycznej przechodzą pod opieką nauczyciela do wyznaczonych pomieszczeń po dzwonku i wejściu wszystkich uczniów do sal lekcyjnych.

 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole.

Zasady działania świetlicy szkolnej

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

 2. Świetlica nr 1 funkcjonuje od godz. 6.50 do 15.30 – korzystają z niej uczniowie klas: I – III, IVb, Va, Vb

 3. Świetlica nr 2 funkcjonuje od godz. 7.20 do 14.40 – korzystają z niej uczniowie klas: IVa, VIa, VIIabc i VIIIabc

 4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

 5. Uczniowie wchodząc do świetlicy zobowiązani są każdorazowo do dezynfekcji albo regularnego mycia rąk wodą z mydłem pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy.

 6. Podczas przebywania w sali zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.

 7. Świetlicę należy wietrzyć:

 1. codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;

 2. nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;

 3. za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.

 1. Zmiana grupy przebywającej w świetlicy skutkuje każdorazowo dezynfekcją pomieszczenia.

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie według planu ustalonego we wrześniu.

 2. Uczniowie zgłaszają potrzebę wypożyczenia książki do wychowawcy.

 3. Nauczyciel – wychowawca zapisuje imię i nazwisko ucznia oraz tytuł książki.

 4. Każdego dnia nauczyciel – bibliotekarz zbiera informację od nauczycieli
  o zapotrzebowaniu, następnie dostarcza do poszczególnych klas książki, które wychowawca przekazuje uczniom.

 5. W każdej klasie wyznaczone jest miejsce, gdzie uczniowie odkładają książki, które chcą oddać do biblioteki.

 6. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel – bibliotekarz przenosi książki do biblioteki
  i odkłada na czas kwarantanny (2 dni).

 7. Nauczyciel – bibliotekarz dostarczając książki do sal lekcyjnych zachowuje wszelkie środki ostrożności (rękawiczki, maseczka).

 8. Prośbę o wypożyczenie książki można również kierować przez dziennik elektroniczny bezpośrednio do nauczyciela- bibliotekarza.

Zasady organizacji stołówki szkolnej

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.

 2. Uczniowie przed wejściem na stołówkę dezynfekują ręce.

 3. Uczniów klas I-III w wyznaczonych grupach i określonych godzinach przyprowadza na stołówkę nauczyciel świetlicy nr 1.

 4. Uczniowie klas I – V jedzą obiad w wyznaczonych godzinach:

– KLASY I – III

ZUPA – 10.30

II DANIE – 11.30

– KLASY IV i V

zupa i II danie 11.30

 1. Uczniowie klas VI, VII i VIII cały obiad jedzą o godz. 12.35

 2. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

 1. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą po zakończeniu pracy stacjonarnej.

 2. Zajęcia pozalekcyjne organizowane będą w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

 3. Po zakończeniu tych zajęć sale będą umyte i zdezynfekowane oraz dokładne wietrzone.

ODJAZDY UCZNIÓW:

KURSY

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

po 5 godz. lekcyjnej

12.40

12.40

12.40

12.40

12.40

po 7 godz. lekcyjnej

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

po 8 godz. lekcyjnej

15.20

15.20

15.20

15.20

po 9 godz. lekcyjnej

16.10

16.10

 —

Najważniejsze zasady obowiązujące w szkole:

+ Szczepienie

 • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

 • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

 • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

 • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

 • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Może Ci się również spodoba